Praktische informatie

Vakanties en vrije dagen

Datum
Herfstvakantie18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie21 t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag en Pasen15 t/m 18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie18 juli t/m 26 augustus 2022
Studiedag27 oktober 2021, 4 februari 2022, 24 juni 2022
Extra vrije dagen groepen 1 t/m 424 september 2021, 26 november 2021, 25 maart 2022

Ziekte en verzuim

Als uw kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht. Dit kan via de Parro app. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.

Extra schoolverlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

  • verhuizing van het gezin
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
  • ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • andere gewichtige omstandigheden

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de reguliere schoolvakanties aan de directeur. Als u extra verlof wilt aanvragen dient u het formulier ‘Verzoek tot verlening extra schoolverlof‘ in te vullen en in te leveren bij Alette Muis of bij de administratie. Dit formulier is ook op school te verkrijgen.

Schoolgids

In de schoolgids van Kindcentrum cbs De Heidevlinder wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen op school. Alle schoolse zaken die niet of nauwelijks veranderen staan hierin.

Schooltijden

Onze school hanteert het ‘vijf-gelijke-schooldagen-model’, waarbij alle schooldagen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Dit schept rust en regelmaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Vijf gelijke schooldagen:

  • vijf identieke schooldagen (van 8.30 tot 14.00 uur)
  • korte lunchpauze met leerkrachten in de klas
  • aansluitende opvang

Hoofdluis

Hoofdluis komt zo nu en dan voor en het is geen schande. Hoofdluis verspreidt zich snel en het is daarom van belang hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Onze school heeft een ‘luizenteam’ dat volgens de werkwijze en protocol van de GGD Drenthe werkt. Zonder tegenbericht van ouders/verzorgers gaat het luizenteam ervan uit dat het toestemming heeft om de kinderen te controleren op hoofdluis.
Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen door een vaste groep ouders. Een tussentijdse melding van de ouders aan school wordt aan de coördinator van het luizenteam doorgegeven, waarna volgens protocol een extra controle plaatsvindt. Coördinator van het luizenteam is Elleke Leerdam (06 2427 9659 / leerdamelleke@hotmail.com).

Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dat dan zo snel mogelijk melden bij de meester of juf van uw kind?

Schoolarts

De zorg van het consultatiebureau wordt in de basisschoolleeftijd voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren. Ouders kunnen zelf een afspraak maken via telefoonnummer 088-2460246 (ma – vr: 8.00 -16.00 uur) of per e-mail jgz@ggddrenthe.nl. Vermeld in de mail altijd de naam, geboortedatum en school van de leerling. Het spreekuur is in principe in de huiskamer van Pluskinderopvang bij de kleuteringang. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. Kinderen worden in groep 2 en 7 gescreend volgens de landelijke standaard. Op de school werkt een logopediste vanuit de GGD.