Ontwikkelingen nieuw schooljaar

Taalonderwijs

De laatste jaren stond de ontwikkeling van het taalleesonderwijs centraal. Hier geven we dit cursusjaar een vervolg aan. Alle groepen gaan onderdelen van Taal Actief digitaal verwerken. In groep 3 starten we met de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen. Ook hier  zitten meer digitale onderdelen in verwerkt. Naast de methode Taal Actief werken we voor spelling met de methodiek ‘Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen’ die doorgegroeid is naar de groepen 3 t/m 6.

Excellentietraject Drenthe

Afgelopen jaar hebben we dit traject succesvol doorlopen. Onderdelen rond eigenaarschap zijn op verschillende terreinen aan bod gekomen:

  • eigenaarschap rol van de leerkracht
  • eigenaarschap rol van de leerling
  • eigenaarschap rol van de ouder
  • eigenaarschap rol van de schoolleiding
  • eigenaarschap rol van het onderwijs

Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 zullen we ons certificaat en bordje ontvangen.

Plusklas

Onze school gaat door met de Plusklas. Op de vrijdagmorgen begeleidt de begaafdheidsspecialist Meta Blokzijl een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het plan ‘Hoogvliegers op de Heidevlinder’ staat welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, hoe de selectie plaatsvindt en hoe aan de organisatie vorm wordt gegeven. Dit plan ligt voor ouders ter inzage. In de schoolgids staat meer informatie over de Plusklas.

Zaakvakken/ Wereldoriëntatie

Dit jaar stappen de groepen 3 t/m 8 over op de nieuwe methode voor de zaakvakken: T World van Exova. Dit is een geïntegreerde zaakvakkenmethode met veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. Een mooie methode die goed bij ons past. De rapportage van de zaakvakken zal komend jaar ook in een ander licht komen te staan, niet alleen productgericht, maar ook procesgericht.

Personalisering

Als vervolg op ons excellentietraject richten we ons komend jaar op de personalisering van ons onderwijs. Onderdelen die daarbij naar voren komen zijn:  Vernieuwde instructievormen, instructie binnen dag- en weektaak, leergesprekken met kinderen en portfolio.
We willen hier een duidelijke vertaalslag maken naar de leer-/werkvloer.

Digitaal rapport

Het streven is om van het januarirapport een digitale rapport te maken. Een werkgroep binnen school is hier al mee bezig. Lopende het jaar zult u hier verder over geïnformeerd worden.

Oudercafé

Na onze succesvolle try-out in het afgelopen jaar willen we het komende jaar weer 1 á 2 oudercafé ’s organiseren, beide rond een bepaald thema. In ons oudercafé kunt u van gedacht wisselen met andere ouders én school over het gekozen thema.

Ouderportal

De communicatie met ouders willen we volgend jaar verder verbeteren met de invoering van een ouderportal. Na de vakantie willen we de keuze verder uitwerken, vervolgens een proefperiode uitzetten en dan een keuze maken.