Ontwikkelingen schooljaar 1920

BAS is 21

We willen graag dat het leren zo goed mogelijk en op een plezierige wijze gebeurt.
Daarom stemmen we ons onderwijs af op de individuele behoefte en het tempo van elk kind. Daarnaast leren we de kinderen, naarmate ze ouder worden, steeds meer verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk. Eigenaarschap is daarbij een centraal begrip.
De BAS principes ( Bouwen aan een Adaptieve School) zijn nog steeds onze basis maar zijn/worden steeds meer de vaardigheden van de 21e eeuw. Het vormen en volgen van deze ontwikkeling wordt geborgd door de Kwaliteitskaarten. (WMKPO)

PBS (Positive Behaviour Support)

De school werkt vanuit een positieve cultuur. Binnen deze cultuur zijn 3 waarden dragend: respect, verantwoordelijkheid en plezier. Binnen de lessen sociaal emotionele ontwikkeling en in de dagelijkse omgang wordt hier veel aandacht aan gegeven. PBS is ook ons pestpreventietraject, verwoord in het respectprotocol.

Leergemeenschap Muziek

We draaien mee in een leergemeenschap Muziek om het muziekonderwijs, in de brede zin, een betere plaats op school te geven.
We willen hiermee een impuls geven aan onze muzieklessen in de klassen, aan ons schoolkoor en schoolorkest.
Daarbij willen we nadrukkelijk kijken wat een kind hier voor inbreng bij kan geven.
In dit traject werken we samen met Hanze Hogeschool Groningen, SCALA, centrum voor muziek Hoogeveen, een vakleerkracht muziek en lokale partners zoals Woudklank.

Rapportage

Dit jaar starten we met een twee-deling in de rapportage.
Een portfolio van/voor de kinderen om hun ontwikkeling in beeld te brengen én een digitaal rapport gecombineerd met een ouderportaal voor de ouders. Vier keer per jaar, in de maanden oktober/november (portfolio), januari/februari (digitaal rapport), maart/april (portfolio) en juni (digitaal rapport) krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging om in een 10-minuten- gesprek te praten met de leerkracht over hun kind.

WIG 5

De nieuwe rekenmethode Wereld in getallen, versie 5, richt zich op gepersonaliseerd leren. Iedere leerling heeft binnen de gezamenlijk aangeboden lessen een eigen leerroute waarbij hij/zij uitgedaagd worden op zijn/haar niveau.

DHTOP

We hebben de ambitie om door te groeien naar een school waarbij de kinderen steeds meer eigenaar worden van hun leren, passend bij hun talenten en mogelijkheden. De leerkrachten zullen daarbij steeds meer coach van de leerlingen worden. Aandachtspunt is daar zeer zeker bij alle vernieuwingen/aanpassingen niet bij alle leerlingen goed werken en dat daar andere (misschien wat traditionelere) aanpak noodzakelijk is.
We zijn enorm blij dat we in onze dependance (DHTOP) gebouw technische aanpassingen hebben kunnen realiseren die deze doorgroei mogelijk kan maken.