Klachtenprocedure

De klachtenprocedure zorgt ervoor dat ouders, teamleden en leerlingen bij iemand terecht kunnen met problemen bij het vermoeden van strafbare feiten, seksuele intimidatie of ontucht.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn: Jeannette Courtz en Bert Hilferink. Zij zorgen voor de eerste opvang. Het is niet hun taak om direct oplossingen aan te dragen, maar kunnen wel helpen bij het zoeken hiernaar en zij kunnen verwijzen. Ook overige klachten op het gebied van agressie, discriminatie of onheuse bejegening, kunnen bij de interne vertrouwenspersonen worden gemeld.

Bij klachten op het gebied van seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en/of psychisch geweld, radicalisering en discriminatie kunnen ouders ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon., mevr. T. Veenje (tel: 06-20493932 en mail: t. veenje@gimd.nl). Het is ook mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de landelijke vertrouwensinspecteur onder nummer 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
De voorzitter van de schoolcommissie, de heer A. Middag (tel: 0528 – 852 861) is voor onze school contactpersoon voor het inbrengen van klachten. Hij luistert naar de klacht en verstrekt informatie over de klachtenprocedure en verwijst de klager door naar de interne of externe vertrouwenspersonen.

Bij het doorgeven van een formele klacht over gedrag van leerlingen, leden van het team, directie of bevoegd gezag, kunt u zich richten tot:
Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 386 1697

Meer informatie over de klachtenprocedure staat in de Schoolgids cbs De Heidevlinder.