Informatie-avond groepen 1a, 3a, 3b, 5 en 7

di 17sep2019

Meer informatie .......

19:00 - 20:00 uur | groep 1 en groep 5
20:00 - 20:30 uur | Koffie met presentatie PBS Thuis en rapportage in Vlinderzaal
20:30 - 21:30 uur | groepen 3a, 3b en groep 7