Algemene informatie
                 
           
       

Welkom

Activiteiten en data

De groepen

Foto's

Vlindernieuws

Inschrijven

cbs De Heidevlinder
Het gebouw van onze school heeft de naam 'De Heidevlinder'. Bij de naam van de school komen nog de drie letters 'cbs' erbij. Wij willen onze school naar Christus noemen. Daarom gaat ze voortaan als christelijke basisschool  De Heidevlinder door het leven. De naam is afgeleid van de straatnamen Heidelaan en Dopheidelaan in Zuidwolde, waartussen de school gesitueerd is.

Een heidevlinder hoort bij de familie van de zandoogjes. Het is een bruine, vrij onopvallende vlinder met goede schutkleuren. De heidevlinder kom je niet zo snel tegen. Als je geluk hebt zie je ze op open, zanderige plaatsen tussen de heide en pollen dor gras.


Het logo geeft de gestileerde ontwikkeling weer van rups naar vlinder. Het laat zien dat de rups als een ware ‘rupsjenooitgenoeg’ veel tot zich neemt en groeit. Hieruit ontstaat via het stadium van pop een wonderschone vlinder. Deze nog kwetsbare vlinder slaat de vleugels uit en fladdert van tak naar tak en van bloem tot bloem. Ze gaat de wereld ontdekken en is voortdurend op zoek naar het goede. Zo verbeeldt het logo ook de groei en ontwikkeling van een kind op de basisschool. Het kind dat altijd weer de drang heeft om de wereld te ontdekken. Het heeft de school hierbij nodig. Die mag het kind leiden en het wijzen op dat wat echt waardevol is in het leven. Evenals een vlinder zich warmt aan het licht van de zon, wil de school dat het kind zich warmt aan de Bron van alle leven. Met deze positieve energie krijgt het kracht om de vleugels uit te slaan en verwachtingsvol de toekomst in te gaan.

Kindcentrum De Heidevlinder
Vanaf augustus 2015 bieden we een totaal pakket aan voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. PLUSkinderopvang verzorgt daarbij de kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. In een Kindcentrum zijn onderwijs, opvang en peuterspeelzaal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een doorgaande lijn die van belang is voor de optimale ontwikkeling van de kinderen.
Voor specifieke vragen over het aanbod en prijzen van PLUSkinderopvang kunt u terecht bij Marijke Toering (0522-726800 of info@pluskinderopvang.nl).

We willen de leerlingen op de Heidevlinder meer bieden dan alleen vorming en onderwijs.  We stimuleren dat de leerlingen zich in brede zin ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen de mogelijkheid krijgen hun muzikale, beeldende en andere kunstzinnige talenten te ontwikkelen. Daarom zijn we blij met Scala, het centrum voor de kunst, als onze partner in het nieuwe gebouw. Scala komt met een aanbod in kunstzinnige vorming voor de leerlingen. Er wordt gestart met een naschools aanbod in muziekonderwijs voor kinderen van alle groepen.
We willen ook het bewegingsonderwijs bij de leerlingen stimuleren. De afgelopen jaren is hier al een begin mee gemaakt door het aantrekken van een gemeentelijke sportfunctionaris. In dit kader willen we de contacten met de plaatselijke sportverenigingen intensiveren om op deze manier het sportaanbod beter te kunnen afstemmen op de vraag.
 

Bestuur
De Heidevlinder wordt bestuurd door de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe. Er zijn nog acht andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. Het betreft de scholen in Berghuizen, Ruinerwold, Pesse, Diever, Nijensleek, Nijeveen, Dwingeloo en Koekange. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit 7 personen die geen specifieke verbondenheid hebben met één van de scholen.

Secretariaat Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe
Postbus 18
7990 AA  Dwingelo
T. 0528-321199
www.vcpozd.nl

Bovenschoolsmanagement
Het bovenschoolsmanagement wordt gevormd door directeurbestuurder Henk Bremer en Joop van der Does.

De contactgegevens zijn :
K.P. laan 20
7943 CV  Meppel
T. 0521-342086
E. hbremer@vcpozd.nl

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te denken en mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan. Over de taken en de invulling van de MR leest u in de schoolgids. De ouders en de leerkrachten zijn evenredig vertegenwoordigd in de MR. Bovendien is de MR op zijn beurt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die we samen met de andere scholen van de vereniging opgezet hebben. Voor het inzien van de financiële jaarstukken logt u eerst in.

Schoolcommissie
In de schoolcommissie zijn ouders van de Heidevlinder vertegenwoordigd. Er wordt gezamenlijk vergaderd en overlegd. De schoolcommissie heeft de volgende taken:
-
ze is klankbord voor de directie
- ze is, evenals de MR en de OR, aanspreekpunt voor ouders die aandacht voor bepaalde zaken willen vragen.
- ze draagt samen met de schoolleiding zorg voor de identiteitsbewaking
- ze is verantwoordelijk voor de inning en besteding van de verenigingscontributie
- ze draagt zorg voor het lief en leed beleid van de school.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste, vrijwillige ouders die assisteert bij allerlei buitenschoolse activiteiten, zoals de vossenjacht, de Vlinderbazar, de sinterklaasviering, de palmpasenoptocht, het paasontbijt, de schoolavonden e.d. In oktober wordt de jaarlijkse jaarvergadering gehouden. In deze vergadering wordt verantwoording afgelegd voor datgene wat de OR het afgelopen jaar heeft gedaan, met name ook op financieel gebied.
Voor het inzien van de financiële jaarstukken logt u eerst in.

Verkeersouders
De verkeersouders behartigen de belangen van de leerlingen in het verkeer en zetten in op een zo veilig mogelijke verkeerssituatie rond de school. In samenwerking met de gemeente is de verkeerssituatie recent aangepast en veiliger gemaakt. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de ‘kiss-and-ride’ zone als u uw kinderen brengt of haalt?

Schoolteam
Het team van De Heidevlinder bestaat uit de directeur Anne van de Giessen, 15 leerkrachten, een interne begeleider, een remedial teacher en een conciërge. In Vlinderbrief 1 staat precies welke leerkracht wanneer voor de klas staat.
 

Groep 1a

Laura Smid en Roselie Heuvelman

Groep 1b

Christine Konijnenberg en Jeanette Courtz

Groep 1c

Roselie Heuvelman  en Marjolein

Groep 2

Alice van Olst en Sophia Heere

Groep 3

Maartje de Leeuw en Dianne Voerman

Groep 4

Marianne van der Vliert en Lenny Veenstra

Groep 5

Peter van Amsterdam en Meta Blokzijl

Groep 6

Jeannette Courtz en Berber de With

Groep 7

Lenny Veenstra en Ilse Beumer

Groep 8

Bert Hilferink en Meta Blokzijl

Plusklas

Meta Blokzijl

Klassenondersteuning

Lenny Veenstra en Meta Blokzijl

Interne Begeleiding

Joke Hilferink

Remedial Teaching

Anita Nijboer

PLUSKinderopvang

Lianne Woning en Renée van Duren

Conciërge

Alice de Vries

Schooltijden: Het vijf-gelijke-schooldagen-model
Door de veranderingen in de samenleving is de behoefte aan andere schooltijden toegenomen. Er wordt gezocht naar een betere aansluiting tussen werk, school en kinderopvang. Scholen hebben de mogelijkheid hun schooltijden aan te passen en kunnen daarbij kiezen uit verschillende modellen.
Onze school heeft vanaf dit schooljaar het 'vijf-gelijke-schooldagen-model', waarbij alle schooldagen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Dit schept rust en regelmaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Vijf gelijke schooldagen:
* vijf identieke schooldagen (van 8.30 tot 14.00 uur)
* korte lunchpauze met leerkrachten in de klas
* aansluitende opvang

Ziekte en verzuim
Wilt u bij ziekte of verzuim dit zo spoedig mogelijk meedelen aan de school. Graag voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen, telefoonnummer: 372772.

Ouderbijdrage
Van de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed, maar wel belangrijk zijn, zoals het kerstfeest, sinterklaas, schoolreis, schoolkamp en het afscheid van groep 8. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief van de ouderraad voor de betaling van de ouderbijdrage van €40 per kind.


Sociaal participatiefonds 2016
Het lidmaatschap van een sportvereniging, een abonnement op een krant of een schoolreisje van de kinderen kunnen voor mensen met een laag inkomen een zware belasting zijn. Gemeente De Wolden vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft daarom een sociaal participatiefonds ingesteld. Uit dit fonds kunt u een bijdrage krijgen voor diverse kosten. In dit informatieblad kunt u lezen wanneer u recht heeft op een bijdrage uit dit fonds.

Zending
Elke dinsdagmorgen wordt het zendingsgeld ingezameld. De opbrengst en de bestemming worden vermeld in onze nieuwsbrief 'Vlindernieuws'. Contactpersoon is Laura Smid.

Schoolarts
De zorg van het consultatiebureau wordt in de basisschoolleeftijd voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren. Ouders kunnen zelf een afspraak maken via telefoonnummer 088-2460246 (ma - vr: 8.00 -16.00 uur) of per e-mail jgz@ggddrenthe.nl. Vermeld in de mail altijd de naam, geboortedatum en school van de leerling. Het spreekuur is in principe in de huiskamer van Pluskinderopvang bij de kleuteringang. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. Kinderen worden in groep 2 en 7 gescreend volgens de landelijke standaard. Op de school werkt een logopediste vanuit de GGD.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders kunnen bij het Centrum voor jeugd en gezin terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. De gegevens voor het maken van afspraken en de contactpersonen staan in de schoolgids.

Kleuterregels
U kunt uw kleuter tot aan de deur van de groep brengen en daar afscheid nemen. 's Morgens is er in de groepen 1 en 2 gelegenheid om fruit te eten. Liever geen koek, liga of snoep meegeven a.u.b.
Voor jarige papa’s, mama’s, oma’s en opa’s mogen de kinderen iets moois op school maken. Wilt u de kinderen hiervoor tijdig een briefje meegeven of de data invullen op de kalender in de groep?

Pleinregels
Een kwartier voor schooltijd en in de pauzes loopt een aantal leerkrachten pleinwacht. De ochtendpauze voor de benedenverdieping is van 10.15 - 10.30 uur  en voor de bovenverdieping van 10.35 - 10.50 uur.
De lunchpauze is voor de benedenverdieping van 12.15 - 12.30 uur en voor de bovenverdieping van 12.35 - 12.50 uur.
Bij regen mogen de kinderen vijf minuten eerder naar binnen. Laat uw kinderen niet op de fiets naar school gaan als de afstand lopend is af te leggen. Fietsen op het plein is niet toegestaan. De fiets wordt lopend naar de stalling gebracht. De eerste bel gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen.

Gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in ondergoed en op gymschoenen in het speellokaal. Liever niet op balletschoenen. Groep 3 t/m 8 gymt in een turnpakje of sportbroek met t-shirt en op witte gymschoenen (liever geen balletschoenen). Er kan na afloop worden gedoucht. 

Meester Peter en juf Ilse gaan ook de gymlessen geven in een 'buur'groep. Beiden hebben een ALO/ gymopleiding.
 

Groep 3

maandag- en donderdagmiddag

juf Maartje/ juf Dianne

Groep 4

maandagmorgen en dinsdagmiddag

meester Peter

Groep 5

maandagmorgen en dinsdagmiddag

meester Peter

Groep 6

donderdagmiddag en vrijdagmorgen

juf Ilse

Groep 7

donderdagmiddag en vrijdagmorgen

juf Ilse

Groep 8

maandagmorgen en vrijdagmiddag

meester Bert

De exacte gymtijden staan vermeld in Vlinderbrief 1.

Zwemmen
In het zomerseizoen krijgen de leerlingen zwemles. Voor aanvang van het seizoen wordt hiervoor een rooster gemaakt. In de toegewezen uren gaan in elk geval de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 zwemmen. In overleg met het zwembad plannen we zwemtijden voor de bovenbouw.

Hoofdluis
Hoofdluis komt zo nu en dan voor en het is geen schande. Hoofdluis verspreidt zich snel en het is daarom van belang hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Onze school heeft een ‘luizenteam’ dat volgens de werkwijze en protocol van de GGD Drenthe werkt. Zonder tegenbericht van ouders/verzorgers gaat het luizenteam ervan uit dat het toestemming heeft om de kinderen te controleren op hoofdluis.
Alle leerlingen worden dit jaar 6 keer gecontroleerd op woensdagen 31 augustus 2016, 26 oktober 2016, 11 januari 2017, 1 maart 2017, 3 mei 2017 en 7 juni 2017.
Een tussentijdse melding van de ouders aan school wordt aan de coördinator van het luizenteam doorgegeven, waarna volgens protocol een extra controle plaatsvindt. Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dat dan zo snel mogelijk melden bij de meester of juf van uw kind?

BAS – vernieuwend onderwijs op maat
We werken met het BAS-concept; Bouwen aan een Adaptieve School. Op een adaptieve school wordt uitgegaan van de verschillen tussen kinderen in tempo, aanleg en interesse. We spreken ieder kind aan op eigen niveau en geven wat het nodig heeft voor een evenwichtige ontwikkeling. De speciale benadering is ook van toepassing voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We verwachten dat de kinderen door het werken met BAS meer taakgericht en zelfstandiger worden. In dit schooljaar richten we ons vooral op de afspraken omtrent dag- en weektaken, instructie en samenwerkend leren.

Taalonderwijs
De laatste jaren stond de ontwikkeling van het taalleesonderwijs centraal. Hier geven we dit cursusjaar een vervolg aan. In alle groepen werken we met de nieuwste methode Taal Actief. In de groepen 7 en 8 draaien we dit schooljaar mee met een pilot die gericht is op de digitalisering van onderdelen van deze methode.
In groep 3 en 4 werken we naast de methoden Veilig Leren Lezen en Taalactief met de methodiek ; Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen'. Het is een uitstekende methodiek om de spelling van de woorden beter onder de knie te krijgen.

Zorg-onderwijsbehoeften
Alle kinderen binnen de groep hebben een eigen onderwijsbehoefte. Ook de zorgbehoefte kan verschillen. We willen graag tegemoet komen aan de individuele wensen van elk kind. Binnen individuele- en groepsplannen hebben we hier vorm en inhoud aan gegeven.

Nieuwe methode Rekenen, Wereld in Getallen
In dit schooljaar stappen de groepen 3 tot en met 5 ook over op de digitale verwerking van het rekenonderwijs binnen de methode Wereld in getallen.

Kwadraat
We nemen deel aan Kwadraat. Dit is een netwerk van scholen, opgezet om beter tegemoet te komen aan specifieke leerbehoeften en wensen van hoog- en meerbegaafde leerlingen. Via vastomlijnde procedures en afspraken stemmen de scholen de leerstof beter af op onze leerlingen.

Excellentietraject Drenthe
Komend schooljaar maken wij deel uit van het Excellentie traject Drenthe. Samen met 10 andere scholen in Drenthe gaan we ons ontwikkelen naar een excellente school. Ook hier richten we ons op de ontwikkeling naar de 21e eeuw. We doen dit vanuit de basiswaarden van BAS. Scholing, intervisie, delen van good practice en ontwikkeling zijn uitgangspunten van het excellentietraject Drenthe.

Plusklas
Onze school gaat door met de Plusklas. Op de woensdagmorgen begeleidt de begaafdheidsspecialist Meta Blokzijl een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het plan ‘Hoogvliegers op de Heidevlinder’ staat welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, hoe de selectie plaatsvindt en hoe aan de organisatie vorm wordt gegeven. Dit plan ligt voor ouders ter inzage. In de schoolgids staat meer informatie over de Plusklas.

Zaakvakken/Wereldorientatie
Dit schooljaar gaan we een overstap maken naar een nieuwe methode voor alle zaakvakken. We zijn op zoek naar een integrale methode waarbij de onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en mens & samenleving in samenhang worden aangeboden. Daarnaast zal het gebruik van de moderne ICT-middelen een plaats moeten hebben binnen deze methode.

Positive Behavior Support (PBS)
Voor onze school zijn de volgende basiswaarden een uitgangspunt: respect, verantwoordelijkheid, plezier. In de Vlinderbrief worden de gedragsverwachtingen vermeld die in een periode centraal staan. We bekijken dit schooljaar of we de oudercursus 'PBS thuis' kunnen herhalen.

Tabletonderwijs
In de onderbouw hebben we 20 iPads. In de andere groepen werken alle kinderen met Windows tablets. Zo willen we de stap maken naar de '21th Century skills'. Vaardigheden die centraal staan zijn: samenwerkend leren, probleemoplossend vermogen en ICT geletterdheid. In dit kader hebben we er ook voor gekozen om standaard in groep 5 typelessen aan alle kinderen aan te bieden als onderdeel van ons basisprogramma. Dit is een combinatie van schoolwerk en thuiswerk. Het is een inspirerend en uitdagend traject waar u gedurende het schooljaar zeker meer van hoort.

Klachtenprocedure
De klachtenprocedure zorgt ervoor dat ouders, teamleden en leerlingen bij iemand terecht kunnen met problemen bij het vermoeden van strafbare feiten, seksuele intimidatie of ontucht. Onze interne vertrouwenspersonen zijn: Jeannette Courtz en Bert Hilferink. Zij zorgen voor de eerste opvang. Het is niet hun taak om direct oplossingen aan te dragen, maar kunnen wel helpen bij het zoeken hiernaar en zij kunnen verwijzen. Ook overige klachten op het gebied van agressie, discriminatie of onheuse bejegening, kunnen bij de interne vertrouwenspersonen worden gemeld.
Bij klachten op het gebied van seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en/of psychisch geweld, radicalisering en discriminatie kunnen ouders ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon., mevr. T. Veenje (tel: 06-20493932 en mail: t. veenje@gimd.nl). Het is ook mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de landelijke vertrouwensinspecteur onder nummer 0900 - 1113111 (lokaal tarief).
De voorzitter van de schoolcommissie, de heer A. Middag (tel: 0528 - 852 861) is voor onze school contactpersoon voor het inbrengen van klachten. Hij luistert naar de klacht en verstrekt informatie over de klachtenprocedure en verwijst de klager door naar de interne of externe vertrouwenspersonen. Bij het doorgeven van een formele klacht over gedrag van leerlingen, leden van het team, directie of bevoegd gezag, kunt u zich richten tot:
Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 - 386 1697.

Kinderopvang
De kinderopvang is op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.15 uur en wordt verzorgd door Lianne Woning, Renée van Duren en Fennalie Spiekman.

Schoolgids
In de schoolgids van cbs De Heidevlinder wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen op school. Alle schoolse zaken die niet of nauwelijks veranderen staan hierin.

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is méér dan alleen wat kasten met boeken. School en Bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Lid van de Bibliotheek

Als kinderen lid worden bij de Bibliotheek op school, kunnen ze ook automatisch lid worden bij de Bibliotheek in de
gemeente (voor zover zij nog geen abonnement hadden). Naast het lenen van boeken op school, is het hierdoor ook mogelijk om boeken te lenen bij de Bibliotheek. Tot 19 jaar is het lidmaatschap bij de Bibliotheek gratis.

schoolWise
Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving.
Met schoolWise beschikt de school over een digitaal portaal waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de lokale Biblioth666eek en digitale bronnen. Door kinderen met schoolWise te laten werken, wordt mediawijsheid gestimuleerd.
De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het logo hierboven van de Bieb op school.

E-nieuws OUDERS VAN WAARDE
Onze school is aangesloten bij de landelijke ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE en we maken ons daarmee sterk voor een goede samenwerking tussen school en thuis in het belang van de kinderen. Alle ouders van onze school kunnen met hun vragen terecht bij OUDERS VAN WAARDE.

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs.
Meer informatie via www.ouders.net.

Thuis&School E-nieuws van OUDERS VAN WAARDE staat boordevol artikelen, adviezen, tips, nieuws, win-acties en inspirerende filmpjes over onderwijs en opvoeding. Acht keer per jaar verschijnt Thuis&School E-nieuws speciaal voor aangesloten scholen en ouders van OUDERS VAN WAARDE.


Lees hier de laatste editie van Thuis & School E-nieuws
Lees hier de laatste editie van Raad & Daad E-nieuws


 

       
   

cbs De Heidevlinder
Kindcentrum De Heidevlinder

Bestuur
Bovenschoolsmanagement

Medezeggenschapsraad
Schoolcommissie
Ouderraad
Verkeersouders
Schoolteam
Schooltijden
Ziekte en verzuim
Ouderbijdrage
Sociaal participatiefonds 2016
Zending
Schoolarts
Centrum voor jeugd en gezin
Kleuterregels
Pleinregels
Gymnastiek
Zwemmen
Hoofdluis
B.A.S.
Taalonderwijs
Zorg-onderwijsbehoeften
Nieuwe methode Rekenen
Kwadraat
Excellentietraject Drenthe
Plusklas
Zaakvakken/Wereldorientatie
PBS
Tabletonderwijs
Klachtenprocedure

Kinderopvang
Schoolgids 2015-2016
Bibliotheek op school
E-nieuws OUDERS VAN WAARDE
 

       
 

naar boven